ابعاد استاندارد کاغذ:

استاندارد کاغذ ها , توسط سازمان بین المللی استاندارد (iso) تنظیم می شود. سازمان بین المللی استاندارد کاغذ ها رو به 3 گروه A , B , C تقسیم می کند. اندازه های طول و عرض کاغذ بر حسب رادیکال 2 می باشد.

 

موارد مورد استفاده:

کاغذ های سری A   بیشتر برای کارهایی همچون نقاشی و تصویری به کار می رود.

کاغذهای سری B   بیشتر برای کارهایی همچون پوستر به کار می رود.

کاغد های سری c  بیشتر برای کارهایی همچون پاکت و فولدرها به کار می رود.

 

ابعاد و اندازه های استاندارد:

ابعاد و اندازه های استاندارد کاغذ های سری A  , b , c را در جدول زیر گرد اوری کردیم.

 

Size(mm)

C

Size (mm)

B

Size(mm)

A

1297*917

C0

1414*1000

B0

1189*841

A0

917*648

C1

1000*707

B1

841*594

A1

648*458

C2

707*500

B2

594*420

A2

458*324

C3

500*353

B3

420*297

A3

324*229

C4

353*250

B4

297*210

A4

229*162

C5

250*176

B5

210*148

A5

162*114

C6

176*125

B6

148*105

A6

114*81

C7

125*88

B7

105*74

A7

81*57

C8

88*62

B8

74*52

A8