چاپ
بازدید: 1049

خصوصیات مکانیکی کاغذ :

 

هر کاغذ به صورت عادی باید دارای خصوصیات زیر باشد.

1. مقاومت به سایش
2. کاهش مقاومت در برابر رطوبت
3. مقاومت به مواد چرب
4. خمش مقوا
5. مقاومت به جداشدن لایه ها
6. مقاومت به لایه لایه شدن
7. لهیدگی
8. مقاومت در مقابل کشش تا حد گسیختگی
9. مقاومت به تا خوردن
10.  مقاومت سطحی مقوا
11.  مقاومت در برابر سوراخ شدن
12.  مقاومت در برابر پاره شدن
13.  لیسه (نفوذ پذیری کاغذ نسبت به هوا)