کاغذ روزنامه (  Paper  News Print):

كاغذ روزنامه بطور معمول از مخلوطي از خمير كاغذ مكانيكي و پر بازده سوزني برگان (براي تأمين ويژگيهايي مانند بالك، ماتي و چاپ پذيري) و خمير شيميايي الياف بلند رنگبري شده يا نيمه رنگبري شده (براي تأمين مقاوم تها ي لازم) توليد مي گردد. در كشورهاي فاقد چوب سوزني برگان، كاغذ روزنامه عمدتاً بر پايه توليد خميركاغذ پربازدهCTMP و CMP چوب پهن برگان بومي و واردات خمير شيميايي الياف بلند ساخته مي شود كه به عنوان مثال می توان به توليد كاغذ روزنامه در صنايع چوب و كاغذ مازندران كه تنها توليد كننده كاغذ روزنامه در كشورما است، اشاره نمود.در اين كشورها تأمين چوب مورد نياز بدليل تخريب و كاهش سطح جنگلها و عدم توسعه جنگلك اريها و نيز تأمين ارز مورد نياز براي واردات خمير كاغذ شيميائي الياف بلند، با محدوديت هايي مواجه است.
با عنايت به توسعه كشت نيشكر در جنوب ايران و با توجه به نتايج مطالعات انجام شده در مقياس جهاني در خصوص استفاده از باگاس در توليد كاغذ روزنامه، در اين تحقيق كه براي اولين بار در ايران انجام شده است، امكان استفاده از خمير شيميايي باگاس در تركيب خمير كاغذCMP چوب پهن برگان براي توليد كاغذ روزنامه در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. خمير كاغذ شيميائي سوداي باگاس با بازده حدود ٤٧ % (تهيه شده در شرايط بهينه توليد در آزمايشگاه) تا شفافيت حدود ٦٠ % با يك مرحله پراكسيد هيدروژن رنگبري گرديد و تاثير درجات مختلف اختلاط تا ٣٠ % آن در توليد شده در صنايع چوب و كاغذ مازندران (با و بدون استفاده از خمير الياف بلند وارداتي) CMP تركيب خمير بر روي ويژگي هاي كاغذ حاصله بررسي شد. نتايج حاصله نشان داده است كه كاغذ حاصل از اختلاط تا ٣٠ % خمير كاغذ شيميايي باگاس در تركيب با خمير كاغذCMP پهن برگان در محدوده قابل قبول خصوصيات فيزيكي و نوري، داراي ويژگ يهاي مقاومتي بهتر و مطلوب تر از تركيب اصلي كارخانه ( ٨٣ % خمير كاغذCMP پهن برگان و ١٧ % خمير الياف بلند وارداتي) بوده است. به عبارت ديگر، در صورت استفاده از خمير شيميايي باگاس در تركيب خميرCMP پهن برگان، ضمن توليد كاغذ روزنامه قابل قبول، در مصرف خمير كاغذCMP و در نتيجه مصرف چوب پهن برگان و نيز در مصرف خمير كاغذ شيميايي الياف بلند وارداتي كاهش و صرفه جوئي قابل توجهي ايجاد خواهد شد.

کاغذ روزنامه , کاغذی ارزان قیمت است که به شکل رول و ورق یافت می شود . قدرت جذب بالا داشته و معمولا برای چاپ روزنامه با ماشین افست و لترپرس استفاده می شود.


گرماژ معمول  کاغذ روزنامه 50 گرم است.

 

انواع کاغذ روزنامه :

  • كاغذ روزنامه استاندارد
  • كاغذ روزنامه مخصوص
  • كاغذ روزنامه بهبود يافته
  • كاغذ دفترچه راهنماي تلفن
  • كاغذ روزنامه رنگي
  • كاغذ خبرنامه
  • كاغذهاي مخصوص MF

 

کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه