نحوه محاسبه طول و عرض و ارتفاع کارتن یا ورق مورد نیاز هر کارتن :

برای محاسبه طول و عرض و ارتفاع کارتن باید ابتدا با یک متر هر یک از ابعاد کارتن مورد نظر خود را متر کنیم.

یعنی یک بار عرض , یک بار طول و در نهایت یک بار ارتفاع محصولات مورد نظرمون رو اندازه گیری کنیم.

حالا از فرمول های زیر برای محاسبه ابعاد یک کارتن یا جعبه استفاده می کنیم:

 

نحوه محاسبه طول یک کارتن یا جعبه :

 

محصولات ما دو طول و دو عرض و همچنین یک ارتفاع مشخص دارد ; مثل محصول زیر :

محصول نمونه برای محاسبه طول و عرض کارتن

بنابر این از فرمول زیر برای محاسبه طول کارتن یا جعبه استفاده می کنیم :

طول+عرض+طول+عرض+لب چسب مورد نیاز= طول و عرض کارتن

یا

(طول *2)+(عرض*2)+لب چسب مورد نیاز=طول و عرض کارتن

نحوه محاسبه عرض کارتن یا جعبه :

برای محاسبه عرض کارتن و یا جعبه کافیه که عرض و ارتفاع جعبه رو با هم جمع کنیم.

عرض + ارتفاع = عرض و ارتفاع کارتن

بدین شکل ابعاد ورق مورد نیاز تولید یک کارتن مورد نیاز محصولات ما در می آید.

 

کارتن مورد نیاز محصول ما

به طور مثال :

محصول مورد نظر ما یک دستگاه تصفیه آب هست که به وسیله ی متر , ما ابعاد ( طول,عرض,ارتفاع) محصول رو به شکل زیر در اوردیم.

طول=32      عرض=32     ارتفاع=31     لب چسب مورد نیاز کارتن یا جعبه محصول=4 سانتی متر

 

طول ورق=(32*2)+(32*2)+4=132

عرض ورق=32+31=63

 

بنابراین طول و عرض ورق کارتن ما به ترتیب 132-63 است.