بسته بندی موفق :

نقش بسته بندي در موفقيت فروش به هيچ كس پوشيده نيست و بسته بندي خوب مي تواند موجب افزايش تحرك مديران شده و سود زيادي را نصيب واحد توليد نمايد در تعريف بسته بندي ديديم كه نقش بسته بندي رساندن پيام كالاي بسته بندي شده به مصرف كننده است در عين حال بسته بندي موجب افزايش طول عمر محتوي خود شده و جاذبه هاي تبليغاتي را در رابطه با مصرف كننده و بويژه در مقابل كالاهاي رقيب بوجود مي آورد بطور كلي زماني بسته بندي را مي توان موفق دانست كه جاذبه هاي ذيل را دارا باشد :

  • جاذبه كلام
  • جاذبه طراحي
  • جاذبه حفظ و نگهداري محتوي
  • جاذبه كميت و كيفيت مناسب
  • جاذبه تبليغات
  • جاذبه قيمت

با رعایت موارد فوق می توان گفت که ما یک محصول , در یک بسته بندی حرفه ای داریم.